Wij hechten veel waarde aan uw privacy


en alle subdomeinen worden verleend door:

Fully Europa BV

Nieuwewandeling 62/10

B- 9000 Gent

Ondernemingsnummer (btw BE): 0635.808.769.

(Hierna: “Fully”)

Europa

NL +32 9 296 44 83 / +31 70 701 3190 - [email protected]

EN +32 9 296 44 83 - [email protected]

DE +49 30 7001 4476 - [email protected]

FR +33 3 66 21 23 75 - [email protected]

Verenigd Koninkrijk

EN +44 80 0069 8262 - [email protected]

Neem gerust contact op als u vragen hebt over het cookie- of privacybeleid. Wij antwoorden binnen de drie werkdagen.

1. Waarom deze Privacyverklaring?

Iedereen die onze website bezoekt of gebruikt (hierna “de Gebruiker”) geeft bijna onvermijdelijk een aantal persoonsgegevens vrij. Die persoonsgegevens bevatten informatie waardoor FULLY u als een natuurlijk persoon kan identificeren, ongeacht of we dat dan ook echt doen. U kan geïdentificeerd worden zodra er een rechtstreeks of onrechtstreeks verband gelegd kan worden tussen een of meerdere gegevens en u als natuurlijk persoon.

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens met respect voor de AVG en elke vervangende wetgeving, of elke gelijkaardige verordening onder elk toepasselijk recht, en alle wettelijke voorschriften of gedragscodes die het gebruik, de opslag of overdracht van persoonsgegevens reguleren. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).

Aan de hand van deze Privacyverklaring is elke Gebruiker ervan op de hoogte dat FULLY zijn of haar persoonsgegevens kan verwerken. FULLY behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Mochten we materiële wijzigingen aan deze Privacyverklaring aanbrengen, zullen we u daarover informeren door de nieuwe versie van ons privacybeleid op de website te plaatsen of door elke Gebruiker een e-mail te sturen. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de Privacyverklaring op de website werd geüpdatet.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

FULLY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden opgeslagen, alsook over de doeleinden en over de technische en organisatorische middelen die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken.

FULLY heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van zijn Gebruikers te beschermen. FULLY gebruikt allerlei geschikte veiligheidstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewenst gebruik en toegang of bekendmaking door onbevoegden. FULLY beveiligt de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan computerservers verstrekt in een gecontroleerde, veilige omgeving beschermd tegen ongewenst gebruik en toegang of bekendmaking door onbevoegden.

2.2 Gegevensverwerker(s)

Het staat FULLY vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt op vraag en in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. Elke gegevensverwerker is verplicht om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. De gegevensverwerker handelt altijd volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

FULLY doet een beroep op de volgende gegevensverwerkers:

 

 • Bedrijven ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bv. live chat op de website);
 • Bedrijven ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven ingeschakeld voor administratiedoeleinden (bv. accountmanagement en facturatie);
 • Bedrijven ingeschakeld voor statistische doeleinden;
 • Bedrijven ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bv. opslag, order picking, etikettering en verzending);
 • Bedrijven ingeschakeld voor betaaldoeleinden.

Om de persoonsgegevens van de Gebruikers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, heeft FULLY de nodige contractuele afspraken gemaakt met de voorgenoemde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat alle gegevens veilig zijn.

Als inwoner van de Europese Economische Ruimte mogen uw persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen als het om landen gaat die een passend beschermingsniveau kunnen garanderen. Aangezien er nog geen consensus is over dat passend beschermingsniveau, draagt FULLY enkel persoonsgegevens over naar derde landen die geschikte beveiligingsmaatregelen nemen. FULLY doet meer bepaald een beroep op verwerkers in de Verenigde Staten, India, Sri Lanka en de Filipijnen en heeft de nodige contractuele afspraken gemaakt, rekening houdend met de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die de Commissie heeft aangenomen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden.

 

3. Op welke rechtsgronden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG op de volgende rechtsgronden:

 

 • Op basis van de uitvoering van het contract gesloten met u of de uitvoering van precontractuele stappen genomen op uw vraag; of
 • Op basis van de vervulling van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen inzake het beheer van de contractuele relatie, facturatie in het bijzonder;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten te sturen;
 • Op basis van uw goedkeuring om promoaanbiedingen te sturen (direct marketing)
 • E-mailreclame met aanmelding voor de  nieuwsbrief. 
 • Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde  of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om  u op basis van uw toestemming, conform art. 6  lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mail nieuwsbrief te sturen. 
  U kunt zich te allen tijde afmelden voor de  nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de  hieronder beschreven contactmogelijkheid of  via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is  opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft inge stemd met verder gebruik van uw gegevens of  wij behouden ons het recht voor om gegevens  verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan  en waarover wij u informeren in deze verklaring. 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

De persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld als zij een contactformulier invullen op onze website of als zij ons online bestelformulier invullen.

FULLY verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens enkel op een geschikte, relevante manier te verzamelen en te verwerken en enkel wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden door FULLY verwerkt:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, IP-adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Alle andere persoonsgegevens die u ons meedeelt via e-mail, het contactformulier of de online chat (bv. een CV).

We gebruiken ook cookies om bezoekers die naar onze website terugkeren te kunnen herkennen en om elke Gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bv. winkelwagen) en om fouten op de website te ontdekken en te corrigeren.

Voor meer info over het gebruik van cookies, zie ons Cookiebeleid.

5. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

FULLY verzamelt uw persoonsgegevens uitsluitend om elke Gebruiker van onze website en diensten een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Hoe intensiever de Gebruiker onze website en online diensten gebruikt, hoe meer persoonsgegevens er verzameld worden. FULLY behoudt zich het recht voor om sommige acties te onderbreken of te annuleren als er persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de website en onze dienstverlening. FULLY verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Gebruikers toestaan aankopen te doen via onze website, onze klanten de juiste informatie/inhoud te tonen op de website op basis van hun IP-adres;
 • Klantenbeheer: administratie, accountmanagement, facturatie, klantendienst, klachtenbehandeling en nieuwsbrieven zenden;
 • Vragen beantwoorden en opvolgen die via de chat op onze website gesteld worden op een duidelijke, relevante manier;
 • Geschillenbeheer;
 • Om fraude, fouten en crimineel gedrag op onze website op te sporen en u ertegen te beschermen;
 • Gepersonaliseerde marketing en advertenties als u daar expliciet uw toestemming voor hebt gegeven. In dat geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt en die wij van u verzamelen tijdens onze interactie gebruiken om:
  • direct marketing, reclame en updates te versturen om u op de hoogte te houden van aankomende events, nieuwe producten, speciale aanbiedingen en bedrijfsinformatie;
  • de doeltreffendheid van onze reclameactiviteiten tegenover u en anderen na te gaan en te meten;
  • te beslissen welke direct marketing e-mails we versturen;
  • specifiek advies te geven aan u als gebruiker van onze website of apps over onze producten of diensten;
  • u te herinneren aan een mogelijkheid om een aankoop af te ronden;
  • gegevens te delen met partneradverteerders om reclame af te stemmen op u en op vergelijkbare gebruikers.

Als u de FULLY-website bezoekt, worden er ook enkele persoonsgegevens verzameld voor onze statistieken. We hebben zulke gegevens nodig om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Het gaat dan om: IP-adres, vermoedelijke locatie van het bezoek, uur en dag van het bezoek en de pagina’s die worden bezocht. Als u de website bezoekt, aanvaardt u uitdrukkelijk dat deze gegevens verzameld worden voor statistische doeleinden. Wij bieden twee munteenheden aan op onze website en baseren ons op uw IP-adres om een land aan de surfsessie te linken en zo de correcte prijs weer te geven. Die informatie wordt nadien in een cookie geplaatst zodat we iedereen de juiste prijs, in euro of Britse pond, kunnen laten zien. We slaan deze gegevens nergens op en gebruiken het niet voor andere doeleinden dan degene die hierboven werden opgesomd.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie zoals informatie over uw ras, politieke voorkeur, gezondheid, geloof, seksuele voorkeur enz., onder welke omstandigheden dan ook.

De Gebruiker verstrekt de persoonsgegevens zelf aan FULLY en behoudt daardoor dus een zekere mate van controle. Als sommige persoonsgegevens onvolledig of onjuist blijken, heeft FULLY het recht om sommige verwachte acties tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie krijgt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitsluitend binnen FULLY gebruikt te worden. Dat betekent dat FULLY-medewerkers in de Verenigde Staten ook toegang hebben tot uw gegevens. Of medewerkers daar dan ook effectief toegang toe hebben, hangt af van hun functie en of het voor hen noodzakelijk is om die gegevens te raadplegen. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derde partijen, tenzij u ons daarvoor vooraf expliciet de toestemming hebt gegeven of als de overdacht noodzakelijk is om het contract uit te voeren of als het wettelijk verplicht is.

Als inwoner van de Europese Economische Ruimte mogen uw persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen als het om landen gaat die een passend beschermingsniveau kunnen garanderen. Aangezien er nog geen consensus is over dat passend beschermingsniveau, draagt Fully enkel persoonsgegevens over naar derde landen die geschikte beveiligingsmaatregelen nemen. FULLY kan uw persoonsgegevens meer bepaald delen met het moederbedrijf in de Verenigde Staten om u de diensten te verlenen die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen. FULLY doet meer bepaald een beroep op verwerkers in de Verenigde Staten, India, Sri Lanka en de Filipijnen en heeft de nodige contractuele afspraken gemaakt, rekening houdend met de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die de Commissie heeft aangenomen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden.

7. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden zo lang als nodig bijgehouden om de beoogde doelen te behalen. Uw persoonsgegevens worden uit onze databanken verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn om de beoogde doelen te behalen of als u het recht om vergeten te worden rechtsgeldig uitoefent.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie op een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in het kader van de rechtmatige doeleinden onder punt 5. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op een geschikte, relevante en niet-buitensporige manier, en worden niet langer bijgehouden dan nodig om de beoogde doelen te behalen.

8.2 Recht op toegang

Als u uw identiteit kan bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de redenen van de verwerking te kennen, de soorten persoonsgegevens die worden verzameld, de partijen aan wie de gegevens worden overgedragen, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en de rechten die u kan uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ons op de hoogte te brengen van updates of wijzigingen in verband met de persoonsgegevens, maar u kan ons ook altijd een schriftelijk verzoek sturen.

8.4 Recht op gegevenswissing (of “recht op vergetelheid”)

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende vermoedelijke omstandigheden:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer vereist voor de beoogde doelen;
 • U trekt uw toestemming in om uw gegevens te verwerken en er is geen andere rechtsgrond die de verwerking rechtvaardigt;
 • U hebt uw recht op bezwaar rechtsgeldig uitgeoefend;
 • Uw persoonsgegevens werden onwettig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten verwijderd worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

De gegevens worden allereerst “zichtbaar” verwijderd; het is mogelijk dat de gewiste gegevens tijdelijk nog even worden opgeslagen.

8.5 Recht op beperkte verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om de beperkte verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, en dan voornamelijk als er geschillen zijn over de correctheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn voor rechtszaken of als FULLY de tijd nodig heeft om na te gaan of u uw recht op gegevenswissing rechtsgeldig kan uitoefenen.

8.6 Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing. FULLY stopt de verwerking van uw persoonsgegevens dan, tenzij FULLY kan bewijzen dat er dwingende rechtmatige redenen zijn om de gegevens toch te verwerken, die voorrang hebben op het recht op bezwaar.

8.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm. Op uw vraag kunnen deze gegevens overgedragen worden naar een andere provider, tenzij dat technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U kan uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

9. Hoe oefen ik mijn rechten uit?

Als u uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende zending naar FULLY Europa bv, Nieuwewandeling 62/10 15, B-9000 Gent, België of per e-mail naar [email protected]  We antwoorden zo snel mogelijk en zeker niet later dan een (1) maand na ontvangst van uw verzoek.

10. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door FULLY, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingautoriteit (voor België: https://www.dataprotectionauthority.be/).

© 2018 deJuristen IT-recht en Intellectuele eigendom http://www.ictrecht.be. De aangeboden informatie is beschermd door de copyrightwet. Dat wil zeggen dat deze informatie niet gereproduceerd of verdeeld mag worden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van deJuristen ([email protected]). deJuristen behoudt dus alle relevante intellectuele-eigendomsrechten.

Download het privacybeleid hier