Definities en toepassingsgebied van deze overeenkomst

 

De website:

en alle subdomeinen worden verleend door:

Fully Europe BV.
Nieuwewandeling 62/10
B- 9000 Gent, België
Company number (VAT BE): 0635.808.769.

(hereafter: “Fully”)

E-mail :[email protected] 

Tel nummer: +32 9 296 44 83 

Email service:   Monday–Friday 09:00–17:00 CET 

Phone service: Monday–Friday 09:30–12:00 & 13:30–17:30 CET ( Belgium) 

 

Neem gerust contact op als u vragen hebt over de verkoopsvoorwaarden.

Onderstaande zaken hebben de volgende betekenis:

“Koper” verwijst naar elke natuurlijke (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie aangaat van eender welke aard met Fully. De Koper verbindt zich ertoe de Fully-producten niet te kopen uitsluitend met het oog op de doorverkoop of distributie ervan op eender welke manier. Verder ook aangeduid met “u” en “uw”. De Koper moet minstens 16 jaar zijn om een bestelling te kunnen plaatsen. Zo niet, dan moet de bestelling geplaatst worden door een ouder of wettelijke voogd. Bestellingen geplaatst door een persoon jonger dan 16 zullen worden geweigerd. “Consument” verwijst naar elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die men kan beschouwen als buiten zijn handel of beroep. “Producten” verwijst naar alle goederen en diensten die het voorwerp van een of meer verkoopovereenkomsten uitmaken. “Goederen gemaakt volgens specificaties van de consument” verwijst naar niet-voorgemaakte goederen die vervaardigd worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. “Verkoopovereenkomst” verwijst naar elke overeenkomst waarbij de handelaar het eigendom van goederen overhevelt of zich daartoe verbindt, en waarbij de consument de prijs daarvoor betaalt of zich daartoe verbindt, met inbegrip van elke overeenkomst waarvan het voorwerp zowel uit goederen als uit diensten bestaat.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle bestaande en toekomstige verkopen van Producten door Fully aan de Koper. Door de website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Koper deze voorwaarden, alsook alle andere rechten en verplichtingen zoals op deze website vermeld.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen altijd en uitsluitend van toepassing zijn, behalve in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is enkel geldig in zoverre ze voortkomt uit een schriftelijke onderlinge overeenkomst. Uitdrukkelijke afwijkingen gelden enkel om de bepalingen waar ze betrekking op hebben, te vervangen of aan te vullen. Dit beïnvloedt geenszins de toepasbaarheid van de andere bepalingen in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Fully behoudt zich het recht de Algemene Verkoopsvoorwaarden in de toekomst te wijzigen en/of uit te breiden. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productbestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Elke wijziging of uitbreiding zal in werking treden op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin die wijziging of uitbreiding werd bekendgemaakt. De Koper wordt geacht in te stemmen met de wijziging of uitbreiding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, behalve in het geval van herroeping overeenkomstig het onderstaande punt “herroeping”.

Aanbod en aanvaarding

 Ons online aanbod wordt met de allergrootste zorg weergegeven. Fully verstrekt informatie over de kenmerken van de producten, met inbegrip van technische beschrijvingen en foto’s die de producten illustreren. Dit voor zover de technische middelen het toelaten en overeenkomstig de hoogste marktstandaarden. De beelden op onze website geven de belangrijke kenmerken van onze producten accuraat weer.

Ons online aanbod wordt voorgesteld als een uitnodiging om te kopen. Dat aanbod is niet bindend voor Fully. Een aanbod geldt enkel zolang de voorraad strekt.

Om een product van het Fully-gamma te kopen, moet de Koper ons online bestelproces doorlopen. Die aankoop is bindend voor de Koper. Fully zal binnen de zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van de bestelling sturen, gericht aan het e-mailadres dat de Koper bij de bestelling heeft opgegeven. De verkoopovereenkomst komt tot stand zodra de Koper de bevestigingsmail ontvangen heeft van Fully.

Fully behoudt zich het recht om te weigeren een bevestigingsemail te sturen of om een bestelling eenzijdig te verwerpen, middels een uitdrukkelijk bericht. Fully zal de Koper informeren indien de oorspronkelijke bestelling niet kan worden uitgevoerd. Er is geen verkoopovereenkomst wanneer Fully de bestelling weigert. In voorkomend geval zullen alle uitgevoerde betalingen snel worden teruggestort. De Koper heeft geen enkel recht op compensatie.

De Partijen erkennen uitdrukkelijk dat het gebruik van diverse vormen van elektronische communicatie, zoals e-mail, uitmondt in een rechtsgeldige overeenkomst. Dit is geheel in overeenstemming met de wet betreffende elektronische handel van 11 maart 2003. Binnen de grenzen van hetgeen de wet toelaat, kan Fully gebruikmaken van alle beschikbare elektronische bestanden om het bestaan van de verkoopovereenkomst aan te tonen. Een gewone digitale of elektronisch geverifieerde handtekening is geen essentieel vereist bewijselement.

Prijszetting 

 

Alle prijzen gelden in EURO en btw en andere belastingen zijn inbegrepen. De individuele productprijs omvat geen leveringskosten noch andere bijkomende kosten. Fully zal die kosten communiceren in de laatste stap van ons online bestelproces.

De prijs zoals weergegeven op de bestelbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs, behoudens de uitzondering van artikel 2 over Prijzen. Duidelijke fouten in de prijszetting, zoals evidente onnauwkeurigheden (bv. een verschil groter dan 10% in vergelijking met de gemiddelde verkoopprijs van de laatste drie maanden), kunnen door Fully nog worden rechtgezet na het sluiten van de verkoopovereenkomst. De Koper moet binnen de zeven (7) kalenderdagen na de bestelbevestiging elke klacht over de prijszetting of de betaling schriftelijk overmaken. Het neerleggen van een klacht schort verschuldigde betalingen niet op.

We hebben het recht om op elk moment onze prijzen te wijzigen, maar verbinden ons ertoe om altijd de prijzen toe te passen die op onze website aangegeven waren op het moment van uw bestelling, tenzij er onnauwkeurigheden waren in de prijszetting van de Producten. In dergelijk geval gelden de bovenstaande regels en de verschuldigde prijs is de prijs vermeld op de bestelbevestiging. Prijsveranderingen ten gevolge van wijzigingen van de btw zullen ten laste van de Koper zijn.

Het gebruik van bepaalde betalingsmethodes kan bijkomende kosten meebrengen, die uitsluitend ten laste van de Koper zijn.

Facturen zullen na aanvraag enkel bezorgd worden aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hier uitdrukkelijk van uitgesloten en zullen dus geen factuur kunnen aanvragen.

Voor bedrijven: Voor correcte facturatie en btw-vrijstelling (indien u een geldig, niet-Belgisch btw-nummer hebt, zal de 21% Belgische btw automatisch afgetrokken worden), graag het volgende lezen. Hebt u een geldig Europees btw-nummer, vermeld dit dan op de “winkelmand”-pagina (nadat u op de “voeg toe aan winkelmand”-knop hebt geklikt). Op de “winkelmand”-pagina, klikt u op: “Ik heb een btw-nummer”, vul uw nummer in en klik: “bevestigen”.

Voor gewone klanten: Gewone klanten uit een ander land dan het VK of Frankrijk betalen 21% Belgische btw als ze iets kopen in een ander EU-land. Klanten uit Noorwegen, Zwitserland en Servië daarentegen, zullen de 21% Belgische btw niet moeten betalen omdat ze niet onder de gewone Europese btw-regelgeving vallen. Aangezien we in Frankrijk en in het VK (Groot-Brittannië)
btw-nummers hebben, zullen gewone klanten uit die landen de lokale btw van Frankrijk en het VK betalen, namelijk 20%. Voor onze klanten uit Groot-Brittannië zijn de prijzen in onze webshop ook in Pond Sterling (GBP) beschikbaar. Om fiscale redenen leveren we enkel op plaatsen die op die
GBP-webshop beschikbaar zijn. Fully heeft het recht om de lijst van landen waar we leveren te wijzigen, aangezien de btw-regelgeving in de toekomst zou kunnen veranderen.

Belangrijke opmerking: import-/douaneheffingen zouden van toepassing kunnen zijn voor landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Elk land kan eigen douanetarieven hebben. Gelieve dit na te gaan op de website van het ministerie van financiën van het land waar u woont. Dit is niet van toepassing voor lidstaten van de Europese Unie! Fully kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eender welke douanekosten.

Betaling

Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig voldaan, namelijk wanneer de Koper zijn bestelling plaatst. We aanvaarden de betaalwijzen zoals weergegeven op onze website:

 • Mastercard
 • VISA
 • Paypal
 • Bancontact
 • Mister Cash
 • KBC
 • iDEAL
 • Sofort Banking
 • Giropay
 • Electronic Payment Standard (EPS)

Fully heeft alle redelijke maatregelen getroffen om veilige betalingen te garanderen. Onze hoofdbekommernis is een verlies of diefstal van uw identiteit of financiële informatie. Het gebruik van de bovengenoemde aanvaarde betalingspartners en creditcardmaatschappijen verstrekt de nodige garanties.

We gebruiken beveiligde betaalsystemen zoals Braintree, Mollie of PayPal voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten veiligheidssysteem verwerkt uw bankgegevens altijd versleuteld. Veiligheidsmaatregelen worden genomen via het SSL-protocol.

Fully zal de bestelling pas leveren zodra het de volledige betaling ontvangen heeft van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Fully behoudt altijd de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle onder deze overeenkomst verschuldigde bedragen, of de levering al heeft plaatsgevonden of niet.

Levering en installatie

Wij behandelen elke bestelling met de nodige zorg. De bestelling zal verwerkt worden binnen de acht (8) weken na bestelbevestiging. Fully heeft het recht om langere levertermijn te bepalen, hetgeen binnen een redelijke termijn na de bestelbevestiging bekendgemaakt zal worden. De Koper mag de overeenkomst enkel beëindigen als Fully er niet in slaagt de producten binnen de bekengemaakte levertermijn te leveren. In geval van een dergelijke beëindiging zal Fully alle betaalde bedragen terugbetalen, zonder onnodige vertraging en ten laatste veertien (14) kalenderdagen na de beëindiging van de overeenkomst.

Fully doet een beroep op derden en koerierdiensten voor de levering. Dat kan de levering beïnvloeden. Niettemin neemt Fully geen verantwoordelijkheid voor een laattijdige levering, voor een door derden verloren bestelling, voor onvoorziene omstandigheden of overmacht. Blijft de levering van een verzonden bestelling uit, dan zal Fully een onderzoek voeren bij de koerierdienst. Dat kan verschillende dagen in beslag nemen. Tijdens die periode kan Fully geen terugbetaling uitvoeren, noch overgaan tot een nieuwe levering van de producten.

De Koper is gehouden de levering mogelijk te maken op het aangeduide adres, hetzij door zelf aanwezig te zijn, hetzij door een derde aan te duiden die op het moment van de levering aanwezig is. Een levering is geacht te hebben plaatsgevonden zodra de bestelde producten één keer op het aangeduide adres werden aangeboden. Kan een levering niet plaatsvinden door een fout van de Koper of van de derde aangeduid door de Koper, dan zijn de kosten van die poging tot levering volledig ten laste van de Koper.

Fully draagt het risico van beschadiging en/of verlies van de producten tot het tijdstip van levering. Bij de levering gaat het aan de goederen verbonden risico over van Fully op de Koper. Elke levering vereist de handtekening van de leveringsbevestiging, maar het ontbreken van dergelijke handtekening beïnvloedt de overdracht van het risico niet.

Defecten en klachten

De wettelijke garantietermijn zoals vastgelegd in Artikelen 1641 en 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek is integraal van toepassing op deze overeenkomst. De Koper heeft aldus recht op herstelling of vervanging wanneer hij een defect vaststelt aan de producten, in de mate waarin aan de vereisten voor de wettelijke garantie is voldaan. De Consument geniet bovendien een wettelijke garantietermijn van vijftig (50) jaar op het structurele deel van alle onderdelen door Fully vervaardigd uit Russisch multiplex-berkenhout van 18 mm, met uitzondering van de voetensteun. Op de voetensteun en alle andere onderdelen geniet de consument verder een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar (Artikelen 1649bis-1649quinquies van het Belgische Burgerlijk Wetboek). De garantie is niet van toepassing als de Koper op het moment van de koop op de hoogte was van de defecten.

De Koper of de derde aangeduid door de Koper zijn gehouden nauwkeurig na te gaan of de producten in orde zijn zodra zij de producten in ontvangst hebben genomen. Heeft het product een zichtbaar defect en de ontvanger stelt dit vast, dan moet hij een klacht indienen. De Koper zal die klachten schriftelijk, uitdrukkelijk, eenduidig en gemotiveerd aan Fully overmaken. Dat moet binnen de zeven (7) dagen na levering gebeuren. Het is de plicht van de Koper om die communicatie voldoende te motiveren. We vragen een mededeling die alle redelijke technische middelen aanwendt, zoals foto’s en video’s.

De Koper moet de defecte producten terugsturen naar Fully in hun oorspronkelijke staat, inclusief verpakking, toebehoren en documentatie, waarbij steeds de oorspronkelijke factuur of een geldig betalingsbewijs moeten worden toegevoegd. Elke nalatigheid ten aanzien van die plicht zal leiden tot een proportionele vermindering van de terugbetaling. Alle kosten voor de retourzending zijn ten laste van de Koper. Een bestelling terugsturen verloopt altijd onder het risico van de Koper. We bevelen een geregistreerde en verzekerde retourzending aan, om het risico van verlies en diefstal te voorkomen. Die retourzending moet binnen de zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • beschadigingen door normale slijtage; (on)bedoelde wijzigingen aan het product aangebracht door de Koper, met inbegrip van oneigenlijk of onjuist gebruik; blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken;
 • beschadigingen veroorzaakt tijdens de installatie en/of door een gebruik dat niet strookt met de verstrekte richtlijnen en informatie. Die richtlijnen en informatie kunnen ook via elektronische communicatiekanalen verstrekt worden.

De Koper zal de producten niet mogen terugzenden wanneer een onderbouwde klacht ontbreekt. Als aan de garantievoorwaarden is voldaan, heeft de Koper in eerste instantie recht op een gratis herstelling of vervanging van de bestelde producten, indien de omstandigheden het toelaten. Fully is enkel tot terugbetaling gehouden indien herstelling of vervanging niet meer hetzelfde voordeel genereert voor de Koper. De Koper zal deze reden helder en gemotiveerd moeten communiceren. Geen enkele compensatie of terugbetaling kan het aan de Koper gefactureerde bedrag overschrijden.

Als de producten geretourneerd werden zonder dat aan de voorwaarden was voldaan, zal Fully de producten opnieuw naar de Koper verzenden. De kosten van deze zending zijn geheel ten laste van de Koper. Fully mag de geretourneerde producten bij derden opslaan, voor rekening en op risico van de Koper, zolang de retourkosten niet werden betaald.

Herroepingsrecht

1. Toepassing van het herroepingsrecht

 

De consument geniet een herroepingsrecht, overeenkomstig artikel VI.47 van het Belgische Wetboek van economisch recht. Dat herroepingsrecht geeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen als hij, na de levering, niet tevreden is over het product. Er is geen motivatie vereist noch strafvergoeding van toepassing. Fully houdt wel graag rekening met uw feedback om onze diensten te verbeteren.

Als de Consument zijn recht op herroeping uitoefent overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, dan zal Fully erop toezien dat het werkelijk voor het product betaalde bedrag binnen de veertien (14) kalenderdagen wordt terugbetaald. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalwijze die u heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met iets anders. Er wordt geen vergoeding aangerekend voor de terugbetaling.

Opgelet: Fully betaalt geen bijkomende leveringskosten terug, zoals de kosten die de consument is aangegaan door een andere leveringswijze te kiezen dan de goedkoopste standaard leveringswijze.

Overeenkomstig Artikel VI.53 van het Belgische Wetboek van economisch recht mag de consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen:

 • Levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3°);
 • Wanneer de geleverde goederen, overeenkomstig hun aard, na hun levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (Artikel VI.53.6°).

2. Het herroepingsrecht uitoefenen

De consument die zich op het herroepingsrecht wil beroepen, moet zijn beslissing uitdrukkelijk en eenduidig kenbaar maken in een schriftelijke mededeling, geaddresseerd aan Fully Europe bv.

Nieuwewandeling 62/10
B- 9000 Gent, België
Ondernemingsnummer (BTW BE): 0635.808.769.
[email protected] 

De communicatie moet gebeuren binnen de veertien (14) kalenderdagen:

 • Verkoopovereenkomst: De dag waarop het fysieke eigendom van de goederen ingaat.
 • Dienstverleningsovereenkomst: De dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

De consument is gehouden te bewijzen dat hij zich op zijn recht mag beroepen. De volgende informatie moet altijd duidelijk worden meegedeeld:

 • De volgende drie data: datum van de bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend;
 • Naam en adres van de consument;
 • Handtekening van de consument.

De consument moet de goederen terugzenden naar Fully zodra hij zijn beslissing kenbaar heeft gemaakt om het herroepingsrecht uit te oefenen, en binnen de veertien (14) kalenderdagen na deze mededeling. De retourzending mag enkel gebeuren door een erkende koerier. Alle kosten en risico’s van de retourzending zijn in elk geval ten laste van de consument. Fully mag de terugbetaling opschorten tot de Koper het bewijs van de verzending van de goederen overmaakt.

De Koper is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen voortvloeiend uit de manipulatie van de goederen buiten hetgeen noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen. Fully heeft het recht om de kosten van de waardevermindering aan te rekenen, in verhouding tot de terugbetaling.

De Consument heeft geen herroepingsrecht als aan de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan. In dat geval zullen de goederen teruggezonden worden naar de Consument op diens kosten en risico. Fully verbindt zich ertoe de motieven hiervoor duidelijk aan de Consument kenbaar te maken.

3. Bijkomend herroepingsrecht

De in dit lid genoemde voorwaarden ontnemen de consument niet het recht om zijn wettelijk herroepingsrecht uit te oefenen.

De consument die zich op het herroepingsrecht wil beroepen, moet zijn beslissing uitdrukkelijk en eenduidig kenbaar maken in een schriftelijke mededeling. De communicatie moet gebeuren binnen de dertig (30) kalenderdagen:

 • Verkoopovereenkomst: De dag waarop het fysieke eigendom van de goederen ingaat.
 • Dienstverleningsovereenkomst: De dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

De consument is gehouden te bewijzen dat hij zich op zijn recht mag beroepen. De volgende informatie moet altijd duidelijk worden meegedeeld:

 • De volgende drie data: datum van de bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend;
 • Naam en adres van de consument;
 • Handtekening van de consument.

 

De Consument moet de goederen terugzenden naar Fully zodra hij zijn beslissing kenbaar heeft gemaakt om het bijkomende herroepingsrecht uit te oefenen, en binnen de zeven (7) kalenderdagen na deze mededeling. De retourzending mag enkel gebeuren door een erkende koerier en in de originele verpakking. Alle kosten en risico’s van de retourzending zijn in elk geval ten laste van de Consument. Fully mag de terugbetaling opschorten indien het product beschadigd blijkt te zijn of niet in de originele verpakking werd teruggezonden.

De Koper is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen voortvloeiend uit de manipulatie van de goederen buiten hetgeen noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen. Fully heeft het recht om de kosten van de waardevermindering aan te rekenen, in verhouding tot de terugbetaling.

De Consument heeft geen herroepingsrecht als aan de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan. In dat geval zullen de goederen teruggezonden worden naar de Consument op diens kosten en risico. Fully verbindt zich ertoe de motieven hiervoor duidelijk aan de Consument kenbaar te maken.

We staan achter onze producten en voeren een gratis retourbeleid van 30 dagen zonder gedoe.

Wil u een product retourneren, contacteer dan [email protected] en laat ons weten welke producten u wil retourneren. We helpen u graag doorheen het proces.

We voeren een retourbeleid van dertig dagen op “als-nieuw”-producten in de originele verpakking (we adviseren u ook om de originele plastic beschermingen van de productranden toe te voegen) naar landen van de Europese Unie. We willen graag dat u blij bent met uw aankoop. Voor zover u ons uw product “als nieuw” terugzendt en in de originele verpakking, zullen we u integraal terugbetalen.


We kunnen geen retour aanvaarden van de volgende producten:

 • Speciaal bestelde artikelen

 • Bulkorders

 • Open doos/magazijndeals

 • Showroommodellen

 • Bestellingen die met een expediteur verzonden werden

Enkele bijkomende aandachtspunten:

 • Enkele bijkomende aandachtspunten:
 • Elke retour moet worden goedgekeurd door Fully binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag die u ons per e-mail hebt gestuurd.
 • De beleving van een Capisco-stoel lag aan de geboorte van ons bedrijf. Tot nu toe hebben we nog geen stoel gevonden die even veelzijdig en mooi is als deze. We geloven er zo hard in, dat er voor deze stoelen een gratis retourbeleid van 90 dagen geldt.
 • Retour is niet meer mogelijk na 30 dagen. Gelieve contact op te nemen als u meer tijd nodig hebt.
 • Voor producten zonder verpakking of beschadigde producten behalve de lichte slijtage van kortstondig gebruik zal er een schadevergoeding worden aangerekend om de schade te herstellen of de onderdelen te vervangen.
 • Een retour wordt normaal binnen de 5 werkdagen afgehandeld nadat we het product hebben ontvangen. Zodra het teruggestuurde product werd nagekeken, wordt er overgegaan tot de terugbetaling. Het kan tot 5 werkdagen duren vooraleer uw creditcardmaatschappij de terugbetaling heeft afgehandeld.

Gelieve contact op te nemen met [email protected]  voor al uw vragen en problemen. Wij staan voor u klaar.

Als Fully redelijkerwijs vaststelt dat het Product niet beschadigd is of niet geretourneerd werd binnen de 30 dagen na aankoop, zal Fully de Koper contacteren en de terugzending naar de Koper organiseren op kosten van de Koper, plus administratiekosten ten belope van 10% van de aankoopprijs van het Product of € 250 (het hoogste bedrag wordt toegepast). Weigert de Koper om dergelijke zending en administratiekosten vooraf te betalen, dan zal Fully geen enkele verplichting hebben om een dergelijk niet beschadigd product terug te zenden. Materiële schade betreft een materiële tekortkoming ten aanzien van de door Fully gepubliceerde technische kenmerken van toepassing op het Product, beschikbaar via https://www.fully.eu

Bureaus die via Amazon werden gekocht of eender welke andere derde, vallen niet onder deze bepalingen.

Please reach out to [email protected]  with any questions or concerns. We're here to help.

Overmacht

Overmacht is van toepassing wanneer Fully door omstandigheden buiten zijn controle geheel of gedeeltelijk zijn verplichtingen jegens de andere partij niet kan nakomen. In dat geval is Fully niet verplicht zijn verplichtingen na te komen. Fully mag zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Intellectuele eigendom 

Fully behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten ten aanzien van de website en de webwinkel. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten copyright, handelsnamen, designrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, met inbegrip van technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, ongeacht of ze octroieerbaar zijn. De Koper heeft geen toestemming om eender welk van onze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of wijzigingen aan te brengen aan de weergave van die rechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij dit noodzakelijk is voor het privégebruik van het product.

 

Uw privacy, onze zorg


Aangezien de gegevens die u ons toevertrouwt onmisbaar zijn om bestellingen te behandelen en te leveren en voor de opmaak van facturen en garantieovereenkomsten, zal uw order geannuleerd worden als die gegevens ontbreken. Onjuiste of foute informatie doorgeven is in strijd met de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. De persoonlijke gegevens van de Koper worden enkel verwerkt overeenkomstig het toepasselijke privacybeleid, dat u via onze website kan raadplegen.


Email Marketing

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij je regelmatig onze nieuwsbrief sturen op basis van jouw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, met gebruikmaking van de gegevens die voor dit doel door jou meegedeeld zijn. 

Je kan je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe kan je een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of de afmeldlink in de nieuwsbrief gebruiken. Na afmelding zullen wij jouw e-mailadres verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van jouw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden jouw persoonsgegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de wijze die wettelijk zijn toegestaan, waarover wij jouw in deze mededeling informeren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Elk aanbod van en elke overeenkomst met Fully is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Elk geschil dat ontstaat bij of in verband met aanbiedingen of gesloten overeenkomsten, valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement waaronder Fully ressorteert.

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Download hier het document met de Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Garantie

FULLY EUROPE BV garandeert dat het Product vrij zal zijn van materiële schade op het moment van levering. Deze garantie vervangt alle andere, uitdrukkelijke of impliciete, garanties, met inbegrip en zonder enige beperking van elke garantie van geschiktheid voor verkoop of geschiktheid voor een bepaald doel. Behalve voor zover specifiek en uitdrukkelijk voorzien in onderhavige, zijn er geen uitdrukkelijke noch impliciete garanties buiten de beschrijving van deze voorwaarden. Deze garantie is enkel van toepassing op Producten vervaardigd door Fully. In de mate dat er een defect is aan een bestanddeel dat door een derde partij wordt vervaardigd, zal Fully de toepasselijke garantie van de fabrikant doorgeven.

Annulering van een bestelling

Kopers kunnen een besteld Product annuleren tot dertig (30) dagen voor de verzending van het gekochte product.

Vervangstukken

Nadat een Product geleverd en aanvaard werd door de Koper, en als de Koper meent dat een onderdeel van het Product dat hij gekocht heeft defect is, zal de Koper binnen de 7 dagen na levering Fully contacteren via [email protected] , de defecte onderdelen en het detail van de defecten beschrijven en foto’s van de defecten bezorgen. Indien Fully vaststelt dat het onderdeel defect is en dat de klacht binnen de 7 dagen na levering werd ingediend, zal Fully enkel naar eigen inzien een vervangnummer indienen en het bedoelde stuk vervangen. In geval van een vervanging zal Fully de verzendingskosten voor grondtransport van de vervangstukken betalen. Als Fully redelijkerwijs acht dat het Product niet defect is of dat de defecten toe te schrijven zijn aan een montagefout of gebruik of indien de klacht niet binnen de 7 dagen na de aankoop werd ingediend, zal Fully de toepassing weigeren en geen verdere stappen ondernemen.

Bureaus die via Amazon werden gekocht of eender welke andere derde, vallen niet onder deze bepalingen.

Retours

Nadat een product geleverd en aanvaard werd door de Koper, en als de Koper meent dat het volledige Product dat hij gekocht heeft defect is, zal de Koper binnen de 7 dagen na levering Fully contacteren via [email protected]  en een retouraanvraag indienen, met gedetailleerde beschrijving en foto’s van de defecten. Als Fully vaststelt dat het Product defect is en dat de klacht binnen de 7 dagen na levering werd ingediend, zal een toelatingsnummer voor de retourzending worden toegekend.

We staan achter onze producten en voeren een gratis retourbeleid van 30 dagen zonder gedoe.

Wil u een product retourneren, contacteer dan [email protected] en laat ons weten welke producten u wil retourneren. We helpen u graag doorheen het proces.

We voeren een retourbeleid van dertig dagen op “als-nieuw”-producten in de originele verpakking (we adviseren u ook om de originele plastic beschermingen van de productranden toe te voegen) naar landen van de Europese Unie. We willen graag dat u blij bent met uw aankoop. Voor zover u ons uw product “als nieuw” terugzendt en in de originele verpakking, zullen we u integraal terugbetalen.

 

We kunnen geen retour aanvaarden van de volgende producten:

 • Speciaal bestelde artikelen
 • Bulkorders
 • Open doos/magazijndeals
 • Showroommodellen
 • Bestellingen die met een expediteur verzonden werden
Enkele bijkomende aandachtspunten:

 • Elke retour moet worden goedgekeurd door Fully binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag die u ons per e-mail hebt gestuurd.
 • De beleving van een Capisco-stoel lag aan de geboorte van ons bedrijf. Tot nu toe hebben we nog geen stoel gevonden die even veelzijdig en mooi is als deze.
 • We geloven er zo hard in, dat er voor deze stoelen een gratis retourbeleid van 90 dagen geldt.
 • Retour is niet meer mogelijk na 30 dagen. Gelieve contact op te nemen als u meer tijd nodig hebt.
 • Voor producten zonder verpakking of beschadigde producten behalve de lichte slijtage van kortstondig gebruik zal er een schadevergoeding worden aangerekend om de schade te herstellen of de onderdelen te vervangen.
 • Een retour wordt normaal binnen de 5 werkdagen afgehandeld nadat we het product hebben ontvangen. Zodra het teruggestuurde product werd nagekeken, wordt er overgegaan tot de terugbetaling. Het kan tot 5 werkdagen duren vooraleer uw creditcardmaatschappij de terugbetaling heeft afgehandeld.
Gelieve contact op te nemen met [email protected]  voor al uw vragen en problemen. Wij staan voor u klaar.

 

Als Fully redelijkerwijs vaststelt dat het Product niet beschadigd is of niet geretourneerd werd binnen de 30 dagen na aankoop, zal Fully de Koper contacteren en de terugzending naar de Koper organiseren op kosten van de Koper, plus administratiekosten ten belope van 10% van de aankoopprijs van het Product of € 250 (het hoogste bedrag wordt toegepast). Weigert de Koper om dergelijke zending en administratiekosten vooraf te betalen, dan zal Fully geen enkele verplichting hebben om een dergelijk niet beschadigd product terug te zenden. Materiële schade betreft een materiële tekortkoming ten aanzien van de door Fully gepubliceerde technische kenmerken van toepassing op het Product, beschikbaar via https://www.fully.eu

Bureaus die via Amazon werden gekocht of eender welke andere derde, vallen niet onder deze bepalingen.

Download hier het document met de Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Garantie voor Jarvis in mensentaal

Vervangstukken

Onze garantie van 7 jaar op het Jarvis-frame is eerlijk voor onze klanten én voor ons. Werkt het Jarvis-frame niet door een defect, dan moeten wij de kosten daarvoor dragen. Is het onderstel beschadigd door de gebruiker, dan moet hij de kosten dragen.

De garantie dekt:

 • Het Jarvis-frame zelf, met inbegrip van de elektrische motoren, de bediening en de schakelaar. Kortom: alles wat in de doos zit.
 • Performantie overeenkomstig de gepubliceerde kenmerken.
 • Defecte materialen of afwerking van het frame of het bureaublad.
 • Defecten aan de bediening van het frame of aan de mechanismen om het in hoogte te verstellen.

 

De garantie dekt niet:

 • Normale slijtage van bureaublad of toplaag.
 • Schade of storingen van het product ten gevolge van (pogingen tot) herstellingen uitgevoerd door een persoon die niet aangesloten is bij of erkend door Fully.
 • Elk product dat beschadigd werd of onderhevig was aan verkeerd gebruik, abnormale manipulatie of schokken.
 • Verkeerde montage of demontage.
 • Elke wijziging aan de elektronische componenten.

 

Richtlijnen:

 • De Jarvis-garantie begint te lopen op de dag dat het product bij de klant is geleverd.
 • Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper van het product.
 • We zullen elk onderdeel gratis herstellen of vervangen om de defecten aan materialen of afwerking te herstellen.
 • We zullen een eerlijke inschatting maken bij de analyse van het probleem.
 • Bij twijfel krijgt de klant het voordeel van de twijfel.

Om een beroep te doen op garantiediensten, gelieve onze klantendienst te contacteren in BE: +32 484 12 44 02, UK: +44 80 0069 8262 of DE +44 30 7001 4476 of [email protected] . Garantie versie 10/10/2017 ***Deze garantie is van toepassing op alle Jarvis-frames die gekocht werden op of na
1 augustus 2017.

Download hier het garantiedocument